Home

Elke werkgever is volgens de ARBO-wetgeving verplicht, met betrekking op onderhoudsplicht magazijnen, een jaarlijks periodieke veiligheidskeuring van magazijnstellingen alsmede alle tussen- / entresols te laten uitvoeren. Dit dient dan ook te gebeuren door deskundige. Deze verplichting dan ook voor de volgende situaties;

na bouwen van uw palletstellingen;
na verplaatsing van uw palletstellingen;
na reparaties aan uw palletstellingen.

 

Ook is het de werkgever niet toegestaan zonder overleg wijzigingen aan te brengen aan een palletstelling.

Elke werknemer moet er daarom ook van uit kunnen gaan dat de arbeidsmiddelen waar mee gewerkt wordt aan de juiste eisen voldoet. Het inspecteren en controleren  van uw logistiek materieel is dus van groot belang en u kunt tevens laten zien het nodige te doen om deze veiligheid te creëren. Dit is de zorgplicht van een werkgever. Het niet nakomen van deze verplichting kan een werkgever veel gaan kosten.

16670700_m   Periodieke inspecties

✓  Periodieke inspecties zijn noodzakelijk met betrekking tot het gebruik en de staat van onderhoud van de stelling en het intern transportmaterieel.
✓ Er zijn 2 inspectieniveaus:
  1. Dagelijkse waarnemingen door de heftruckchauffeurs en orderverzamelaars.
    • Schade aan stellingmateriaal die zij door een handelingsfout zelf hebbenveroorzaakt of door derden, moet direct worden gemeld;
    • Het is zinvol hier een meldingsprocedure voor op te stellen, waarin is vastgelegd wanneer en bij wie melding gemaakt moet worden. Deze procedure moet ertoebijdragen dat de noodzakelijke maatregelen direct kunnen worden genomen endat de kans op werken met plaatselijk onveilige stellingen zo klein mogelijk zal zijn.
  2. Een wekelijkse tot maandelijkse inspectie door een deskundige medewerker die verantwoordelijk is voor de veiligheid.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Hieronder vindt u een stukje tekst afkomstig uit het arbeidsomstandighedenbesluit.

Artikel 7.4a Keuringen
  • Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
  • Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
  • Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
  • Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.

 klik hier voor de zelfinspectie en bekijk zelf het sanctiebeleid wanneer een werkgever niet voldoet aan deze wetgeving

Vrijblijvende inspectie, vrijblijvend advies of vrijblijvende offerte

Voor een uitgebreide informatie, een vrijblijvende inspectie, een vrijblijvende offerte of andere vragen over magazijnkeuringen kunt u ons bellen of u kunt het contactformulier (klik hier) invullen waarna wij u zullen terugbellen.